Gospodarz Honorowy

Patroni Honorowi

Starostwo Powiatowe Bełchatów

Prezydent Miasta Bełchatowa

Patron Merytoryczny

Partner Merytoryczny

Współpraca

 

 

 

Organizatorzy

Podsumowanie

Fotosy

W dniach 16 i 17 października 2014 r. odbyła się czwarta już edycja „Forum Technologii w Energetyce  -  Spalanie biomasy”. Celem tego spotkania, tak jak zresztą celem wszystkich poprzednich edycji, było stworzenie możliwości szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku – od regulatorów poprzez producentów po dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych – także zacieśnianie więzi i poszerzania bądź nawiązywania współpracy między nimi.

W Forum udział wzięli przedsiębiorcy z szeroko pojętej branży energetycznej z całego kraju m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowi odbiorcy energii, dostawcy i producenci biomasy a także firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym w tym segmencie rynku.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. To właśnie w Bełchatowie mieści się siedziba Polskiej Grupy Energetycznej – Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która  wytwarzając ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej jest największym wytwórcą energii elektrycznej w kraju i pełniła funkcję Gospodarza Honorowego konferencji.

To wyjątkowe wydarzenie Patronatem Honorowym objęli Urząd Regulacji Energetyki, Minister Gospodarki i Główny Inspektor Ochrony Środowiska a także Starosta Powiatu Bełchatowskiego i Prezydent Miasta Bełchatowa.

 

Fotosy Już po raz czwarty, Patronat Merytoryczny nad tematyką konferencji sprawował Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, instytut badawczy realizujący pełen zakres prac badawczych, eksperckich i doradczych w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy. Dyrektor Instytutu ds. badań i rozwoju, dr hab. inż. Jarosław Zuwała w prezentacji wprowadzającej, zatytułowanej „Dlaczego spotykamy się już po raz czwarty?”, wskazał na bardzo szeroki kontekst aspektów technicznych spalania biomasy i znaczący wpływ otoczenia logistycznego, formalno-prawnego i organizacyjnego na zakres funkcjonowania podmiotów wytwarzających energię z biomasy. Jak wskazał, spalanie i współspalanie biomasy może być jedyną drogą do osiągnięcia celów Polityki Energetycznej Polski 2050 w zakresie energii z OZE, z drugiej jednakże strony - zgodnie z „Mapą odnawialnych źródeł energii”, (URE, 30 czerwca br.) w Polsce jest już ponad 2000 instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej blisko 6 GW. Rodzą się zatem bardzo istotne pytania: Jakie są realne możliwości dalszego rozwoju OZE? Czy jest jeszcze przestrzeń inwestycyjna dla nowych mocy energetycznych zasilanych biomasą? Kolejnym, bardzo istotnym elementem jest konieczność kontroli jakości biomasy kierowanej do procesu spalania. Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przyjęta w październiku przez parlament RP wprowadziła kryteria jakości dla paliw stałych - węgla i jego pochodnych. Dopuszczaniem węgla na rynek polski ma zająć się Służba Celna, zaś kontrolą obrotu - Inspekcja Handlowa. Normy jakościowe w specjalnym rozporządzeniu ma wydać Minister Gospodarki. Celem nowej regulacji jest eliminacja z rynku węgla o niskiej jakości, spalanego głównie w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego.

Tutaj rodzi się z kolei bardzo ważne pytanie: Czy ujednoliconych mechanizmów nadzoru i kontroli jakościowej nie potrzebuje także sektor biomasy na cele energetyczne? Opracowane przez Urząd Regulacji Energetyki kierunkowe założenia w tym obszarze, pod nazwą „Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy” wymagają instrumentów i narzędzi wykonawczych, aby w efektywny sposób umożliwić kontrolę i weryfikację zarówno pochodzenia biomasy przeznaczonej do objęcia systemem wsparcia jak zgodności  jej parametrów z wymaganiami odbiorców tego paliwa. 

Partnerem Merytorycznym Forum była firma SGS Polska, realizująca szeroki zakres prac związanych z oceną i dokumentowaniem jakości paliw na cele energetyczne.

Dodatkowo, Organizatorów wsparły poprzez swój udział merytoryczny firmy takie jak m.in.: Tauron Wytwarzanie SA, Spółka Energetyczna Jastrzębie, Fortum, Urząd Dozoru Technicznego, WSEInfoEngine, Foster Wheeler a także Metso i Polenergia.

 

Pierwszą część IV edycji Forum stanowiły wystąpienia zaproszonych gości – prelegentów.

 

Fotosy Janusz Pilitowski - Dyrektor w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki przedstawił w prezentacji „System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE”  projekt ustawy o OZE, który ma za zadanie zrównoważony rozwój sektora energetycznego. Cel na rok 2030 jest możliwy do zrealizowania głównie dzięki biomasie. Obecny system preferuje duże instalacje OZE, które ograniczają możliwości rozwoju małych elektrowni. Z kolei system aukcyjny dedykowany instalacjom do 1 MW ten problem rozwiązuje.

 

Fotosy Pani mecenas Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia w Urzędzie Regulacji Energetyki, przedstawiła uwarunkowania prawne związane z  krajowym systemem weryfikacji biomasy („Biomasa na cele energetyczne – kwalifikacja w postępowaniu przed regulatorem. Utrwalone rozwiązania i oczekiwania na przyszłość”), odpowiednie zapisy przyczyniłby się do usprawnienia i przyśpieszenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca.

 

Dr hab. inż. Jarosław Zuwała z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ds. Badań i Rozwoju, w prezentacji pt. „Uwierzytelnianie dostawców i kontrola jakościowa biomasy – doświadczenia praktyczne” wskazałna istniejące obecnie bariery uniemożliwiające pełne wdrożenie procedur nadzoru jakościowego nad wykorzystywaną na cele energetyczne biomasą. Zaprezentował na przykładzie zrealizowanych przez IChPW prac wdrożeniowych doświadczenia obejmujące uwierzytelnianie podmiotów – dostawców biomasy jak również uwierzytelnianie samego przedmiotu obrotu handlowego – biomasy. Podkreślił duże znaczenie planów pobierania próbek z dużych zwałów; które muszą uwzględniać wszystkie aspekty zmienności partii, warunki składowania oraz wpływ czynników zewnętrznych. Dzięki zaproponowanemu przez IChPW kompleksowemu systemowi rozwiązań zarówno dostawcy jak odbiorcy biomasy zyskują korzyści z uczestnictwa w systemie nadzoru jakościowego.

Fotosy  FotosyAgnieszka Kędziora – Urbanowicz, Kierownik ds. Rozwoju Produktu, Branży Certyfikacji i Audytu, SGS Polska Sp. z o.o. oraz Adam Sarnaszek, Dyrektor Branży Certyfikacji i Audytu, SGS Polska Sp. z o.o. („Uwierzytelnianie dostawców biomasy na cele energetyczne”) przedstawili system certyfikacji polegający na stwierdzeniu zgodności produktów, procesów, systemów i usług z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz normami.

 

Fotosy  FotosyAnna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals, SGS Polska Sp. z o.o. oraz  Jerzy Musik, Kierownik Techniczny Branży Minerals, SGS Polska Sp. z o.o. („Projekt monitorowania gospodarki biomasowej pod kątem bilansu energetycznego”), zaprezentowali plan monitoringu polegający na akredytowanych, niezależnych usługach badających jakość i ilość paliw stałych (węgiel, koks, biomasa). Próbki były pobierane i analizowane w oparciu o międzynarodowe oraz polskie standardy.

 

Fotosy Marek Paw, Główny Specjalista ds. Planowania i Analiz Energetycznych, Biuro Zarządzania Wytwarzaniem, PGE GiEK S.A., prezentując „Perspektywy produkcji energii elektrycznej z OZE ze spalania i współspalania. Bieżące problemy z dokumentowaniem pochodzenia biomasy leśnej. Opóźnienia w wydawaniu ŚP, wynikające  z zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 października 2012 r.” wskazał na problemy związane z właściwym dokumentowaniem pochodzenia biomasy leśnej przez przedsiębiorstwa do wniosków składanych o przyznanie ŚP.

 

Fotosy Adam Czyż, Dyrektor Biura Kontroli Eksploatacji i Planowania Produkcji w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A., („Spalanie biomasy rozdrobnionej w pyłowych kotłach węglowo – gazowych 2 x OP-140 w EC „Zofiówka”) podkreślił, iżmając na uwadze implementację Dyrektywy IED od 2016 r.  SEJ przeprowadziła działania polegające na modernizacji, (dla wymaganych standardów pod względem sprawności i emisyjności), jednostki w EC Zofiówka. Elektrociepłownia uzyskała koncesję na spalanie biomasy „agro” powyżej 20% energetycznie, co przy wydajności maksymalnej 11, 7 t/h na dwa kotły umożliwia osiągnięcie maksymalnego udziału masowego na poziomie 30%. Firma w lutym 2013 r. uzyskała koncesję i rozpoczęła produkcję energii z OZE. Bezpieczeństwo instalacji zapewniają: system detekcji pożarów – suchy pion w obrębie zbiornika, system wykrywania i gaszenia iskier – system wodny na rurociągach pneumatycznego transportu biomasy do kotłów oraz systemy HRD zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

 

FotosyJarosław Walas, Kierownik Wydziału Ruchu Bloków Elektrowni II w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie („Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II”) przedstawiłdoświadczenia związane ze współspalaniem i spalaniem biomasy w Elektrowni Jaworzno III i Jaworzno II, wyposażonej w kocioł OFz-201 przekazany do eksploatacji 31 grudnia 2012, dedykowany do spalania biomasy. Dużą część prezentacji poświęcono na omówienie aspektów związanych z przystosowaniem instalacji współspalania biomasy do Dyrektywy ATEX.

 

Drugą część pierwszego dnia obrad stanowił Panel Dyskusyjny, którego roboczym tytułem były: „Kotły dedykowane - czego się już dowiedzieliśmy a czego jeszcze nie wiemy?” którego moderatorem był dr hab. inż. Jarosław Zuwała, a zaproszenie do udziału w nim przyjęli:

  • Bogusław Krztoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
  • dr Mariusz Słoma, Dyrektor Naczelny, Metso Automation Polska Sp. z o.o.
  • Adam Czyż, Dyrektor Biura Kontroli Eksploatacji i Planowania Produkcji w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" S.A.
  • Jarosław Walas, Kierownik Wydziału Ruchu Bloków Elektrowni II w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
  • Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. produkcji peletu i handlu surowcami energetycznymi, Polenergia SA

Fotosy Fotosy

Tematyka poruszana w ramach panelu objęła następujące zagadnienia:

  • Czy jednostki biomasowe są już w pełni przygotowane do spalania biomasy o bardzo szerokim zakresie zmienności parametrów fizykochemicznych? Jakie są bariery – które parametry/właściwości zidentyfikowano jako graniczne? Czy istnieją na rynku firmy, gotowe projektować i budować kotły współspalające także RDF (przykład: Igelsta, Szwecja?). Czy istniejące doświadczenia takich firm pozwalałyby dostarczyć kocioł dla krajowego Inwestora, zaprojektowany na paliwo – frakcję nadsitową z krajowych RIPOKów? Czy istnieją bariery inwestycyjne? Jaka jest przyszłość kotłów z rusztem wibracyjnym w kontekście spalania paliw „trudnych”?
  • Czy można szukać interakcji pomiędzy systemami sterowania a instalacjami magazynowania, przygotowania i podawania paliwa w kontekście zapewnienia ?? Czy kotły + systemy sterowania mogą „poradzić sobie” z dowolnym miksem paliwowym? Gdzie są zidentyfikowane bariery? Czy można je pokonywać na drodze postawienia paliwu/paliwom określonych wymagań jakościowych? Jakie parametry kontrolować i gdzie, aby uniknąć nieplanowych odstawień i  przestojów? A może spalanie odpadów należy zastępować zgazowaniem bądź pirolizą w kierunku uzyskiwania olejów, które są następnie spalane?
  • Jaki wpływ ma jakość paliwa na eksploatację kotła? Jakie były i są najważniejsze bariery technologiczne tego procesu? Czy doświadczenia z eksploatacji jednostek współspalających można przenosić na eksploatację kotłów dedykowanych na biomasę? Jeżeli tak – to które z nich są najistotniejsze?
  • Czy z perspektywy służb eksploatacyjnych jednostek biomasowych można z perspektywy czasu (na razie jeszcze wciąż stosunkowo krótkiego) potwierdzić, żę wybór jednostki fluidalnej był trafny? Jaka jest tolerancja paliwowa dla jednostki fluidalnej, czy zidentyfikowano już pewne szczególne rodzaje biomasy bądź parametry, których należy unikać/nie przekraczać w celu bezpiecznej/niezawodnej eksploatacji tego typu jednostek?
  • Polska jest siódmym w Europie producentem pelletu. Część wytworzonego w ten sposób paliwa jest spalana przez krajowe instalacje wytwórcze, część kierowana jest na export. Spore ilości peletu (głównie biomasa typu „Agro”) są importowane z kierunków wschodnich. Patrząc na doświadczenia zarówno od strony jego wytwarzania jak również od strony jego energetycznego wykorzystania –czy można powiedzieć, że jest on paliwem idealnym? Czy i jak realizowany jest nadzór jakościowy nad pierwotną biomasą, która jest przetwarzana na pelety? Kto powinien taki nadzór sprawować i co należy kontrolować? Kim są najwięksi odbiorcy pelletu? Jakie są ich wymagania? Czy jesteśmy w stanie je spełnić?

 

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, odbyła się biesiadna kolacja w Napoleońskiej Zagrodzie, którą uczestnicy Forum odwiedzili już po raz drugi. Kolacja była doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Fotosy  Fotosy  Fotosy

 

Drugi dzień obrad rozpoczął przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
Ryszard Sauk,  Koordynator ds. Bezpieczeństwa Procesowego Departament Innowacji i Rozwoju, zaprezentowałobszar działalnościUDT („Kalibracja kryteriów akceptacji ryzyka, jako narzędzie zapobiegania stratom”), przedstawił definicję i wskaźniki ryzyka, kryteria akceptacji oraz miary ryzyka wg. analizy HAZOP. Wśród metod analizy i oceny ryzyka w cyklu życia obiektu wskazał metody porównawcze polegające na wykorzystaniu wiedzy o podobnych instalacjach, m.in. metody indeksowe, listy kontrolne. Metody przeglądowe to systematyczny przegląd zagrożeń, m.in. PHA (Preliminary Hazard Analysis – Wstępna Analiza Zagrożeń), HAZOP (Hazard nad Operability Study – Studium Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych),  „What – If” (Co będzie jeśli….).

Szymon Kosiński – Dyrektor Generalny WSEInfoEngine S.A., („Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy”) podkreślił rolę Rynku Lokalnego Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła, jak również istotą rolę Rynku Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z systemu wsparcia OZE.

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Kierownik ds. Rozwoju Produktu, Branży Certyfikacji i Audytu, SGS Polska Sp. z o.o. oraz Adam Sarnaszek, Dyrektor Branży Certyfikacji i Audytu, SGS Polska Sp. z o.o.poprowadzili panel dotyczący  „Uwierzytelnienia biomasy agro – plantacje energetyczne”. Prezentacja dotyczyła udokumentowania biomasy typu „agro”, poprzez przygotowanie dokumentacji pochodzenia AGRO. Przedstawiono przebieg wizji lokalnej plantacji energetycznych.

Anna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals, SGS Polska Sp. z o.o. oraz Jerzy Musik, Kierownik Techniczny Branży Minerals, SGS Polska Sp. z o.o. „Wpływ monitorowania dostaw na rozliczenie jakości surowców energetycznych” zaprezentowali projekt zbilansowania jakości dostaw.

 

Na koniec dwudniowego spotkania uczestnicy dzięki uprzejmości Gospodarza Honorowego – PGE GiEK S.A. licznie wzięli udział w zwiedzaniu Elektrowni Bełchatów

Fotosy  Fotosy  Fotosy

Jako organizator zespół powermeetings.eu pragnie serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom, Partnerom, Prelegentom za współpracę, wsparcie merytoryczne oraz poświęcony czas. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i zaufanie, którym obdarzyliście nas po raz kolejny.

 

Do zobaczenia za rok!

Kolejna edycja odbędzie się 22 i 23 października 2015!

 

Biesiada

Napoleonów 6/7, Kamieńsk
www.NapoleonskaZagroda.pl

Relacja z I edycji Forum 2011

Relacja z II edycji Forum 2012

Relacja z III edycji Forum 2013

Patroni Medialni

 


Inne wydarzenia