Patroni Medialni

Organizator

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem.

Zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

 

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

- OZE, wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna

1 marca 2017, Warszawa

 

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

 

Istotna część seminarium poświęcona zostanie zmianom wynikającym z przyjętej w dniu 22 czerwca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925), która wprowadziła szereg modyfikacji zarówno w obszarze zasad ustalania, jak i zmiennych składających się na łączną dopuszczalną pomoc publiczną dla danej instalacji odnawialnego źródła energii.

 

W trakcie seminarium szczegółowej analizie poddane zostanie nowe brzmienie art. 39 ustawy o OZE, w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE.

 

Zasady składania oświadczeń, a także metodyka ustalania maksymalnej oraz łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej, o których mowa w tym przepisie to tylko jedne z szeregu istotnych zagadnień, które pragniemy przybliżyć Państwu podczas spotkania.

 

Mając na uwadze kluczowe znaczenie opublikowanego właśnie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji  odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016 r., poz.1962), podczas zajęć omówione zostaną również poszczególne postanowienia tego aktu prawnego, tak aby w jak największym stopniu ułatwić Państwu jego zrozumienie i praktyczne zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie:

- metodyki ustalania maksymalnej wartości pomocy publicznej,

- metodyki ustalania łącznej wartości pomocy publicznej na potrzeby złożenia przez wytwórcę   oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o OZE,

- zasad kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych oraz po  zakończeniu okresu wsparcia,

- zasad dyskontowania/waloryzacji,

- zasad składania oraz elementów sprawozdań okresowych.

 

Odrębny panel seminarium poświęcony zostanie pomocy publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), która - w odróżnieniu od poprzedniczki - uwzględnia już w swych postanowieniach regulacje wspólnotowe, przeciwdziałające nadwsparciu.

 

Spośród aktów wspólnotowych pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na:

  • Komunikat Komisji - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska

  • i cele związane z energią w latach 2014-2020 - Dz.Urz.UE z dnia 28 czerwca 2014 r. seria C, Nr 200, s. 1;

  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu - Dz.Urz.UE z dnia 26 czerwca 2014 r. seria L, Nr 187, s. 1;

  • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Dz.Urz.UE z dnia 24 września 2015 r. seria L, Nr 248, s. 9 - procedura windykacyjna.

 

W ramach regulacji krajowych nie zabraknie rzeczowej analizy przepisów:

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej przez przepisy ustawy nowelizującej z czerwca 2016 r.;

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz

  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),

 wzbogaconej o komentarze i praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem.

 

Przedmiot seminarium obejmował będzie również m.in. analizę zakresu głównych kompetencji organów właściwych w obszarze kontroli udzielania oraz weryfikacji udzielonej pomocy publicznej, a także charakteru i mocy wiążącej wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Zajęcia przybliżą Państwu status i pozycję Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z najbardziej reprezentatywnym w tym obszarze orzecznictwem, zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także funkcję Zarządcy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - jako organu organizującego i przeprowadzającego aukcję na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, wyposażonego w kompetencje kontrolne określone między innymi w znowelizowanych przepisach art. 83 - 91 ustawy o OZE.

 

W programie seminarium przewidziano odrębne panele dedykowane wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwórcom eksploatującym jednostki wysokosprawnej kogeneracji.

 

Celem spotkania, jest zaprezentowanie w przystępny, a zarazem przekrojowy sposób regulacji prawnych traktujących o pomocy publicznej (wsparciu) w sektorze energetycznym, w tym konsekwencji wynikających z ich ewentualnego naruszenia. Począwszy od analizy przepisów ogólnych, a kończąc na przepisach szczegółowych, pragniemy przedstawić Państwu kompendium wiedzy w obszarze pomocy publicznej, w tym przede wszystkim w aspekcie nowych zasad systemu aukcyjnego, wprowadzonych nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca br.

 

W trakcie seminarium nie zabraknie również czasu na otwartą i rzeczową dyskusję, podczas której uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić własne stanowisko, względnie podzielić się wątpliwościami w zakresie wykładni i zastosowania analizowanych przepisów.

 

Spotkanie poprowadzi:

Katarzyna Szwed - Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka.

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 

 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27 
00-508 Warszawa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu


 

 

 

Oto niektóre z opinii uczestników poprzednich edycji seminarium:

 

"Bardzo dobre, merytoryczne, prowadzone bardzo profesjonalnie"

 

"Seminarium było bardzo dobrze przygotowane, tak pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym"

 

"Kameralne forum wymiany wiedzy i doświadczeń"

 

"Bardzo dobre miejsce. Oceniam szkolenie pozytywnie"

Rejestracja

Inne wydarzenia